2017-11-07
INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie informuje, że w ramach współpracy z Caritas Diecezji Włocławskiej po raz kolejny przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
                Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i  intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i  z poszanowaniem godności osób uprawnionych.


                Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj:


1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej


1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.


Wszystkie osoby zainteresowane udzieleniem wsparcia w ramach Programu i spełniające kryteria dochodowe, zapraszamy do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieszawie, celem uzyskania Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).


Osoby do kontaktu:
Starszy pracownik socjalny – Stenia Błaszczak
Pracownik socjalny – Marta Pułanecka                        
tel/fax: (54)-283-80-31, adres e-mail: mops_nieszawa@wp.pl, mops@nieszawa.pl

Kierownik MOPS
w Nieszawie
Emilia Wiśniewska