2017-10-17
OGŁOSZENIE O NABORZE

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE 

 

do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieszawie poszukuje osoby/osób (pedagoga, logopedy) do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania tj. w Nieszawie dla  dziecka.

 

Ogólny zakres wykonywanych czynności:

 

1) Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

 

Kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.

 

2) Rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

 

Współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług; 

 

 

 

Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania  świadczeniobiorcy w ilości trzy godziny

 

tygodniowo w przypadku pedagoga, oraz dwie godziny tygodniowo w przypadku logopedy.

 

 

 

Niezbędne wymagania:

 

 

 

1. Posiadane kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

 

2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

 

1) szpitalu psychiatrycznym;

 

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

 

4) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno - wychowawczym;

 

5) zakładzie rehabilitacji;

 

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Zgodnie z § 3 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.

 

3. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 

4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

6. Obywatelstwo polskie.

 

7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

 

8. Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

1.życiorys zawodowy

 

2.kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, kursów i szkoleń

 

3.informacja o zatrudnieniu

 

4.oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wg. załączonego wzoru (załącznik nr 1)

 

5.oferta cenowa wykonawcy zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania (załącznik nr 2 - oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku, kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie zleceniodawcy obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów)

 

Kopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta własnoręcznym podpisem.

 

Dokumenty pożądane:

 

Kopie innych dokumentów wg. uznania kandydata

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
z kandydatem.

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji i spełniające wymogi dot. wykształcenia (pedagoga, logopedy) oraz ww. rozporządzenia prosimy składać na adres:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie
ul. 3 Maja 2, 87-730 Nieszawa
w terminie do dnia 31.10.2017 r. do godziny 14.00 (decyduje data wpływu)

 

Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Forma umowy: umowa zlecenia zawarta po otrzymaniu środków z budżetu wojewody.

 

Prosimy o zawarcie w ofercie klauzuli:

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

                                                                                                  Kierownik MOPS

                                                                                          w Nieszawie

                                                                                                   Emilia Wiśniewska