2017-03-27
ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam na obrady XXIII Sesji Rady Miejskiej Nieszawa, która odbędzie się w dniu  30 marca 2017 r., o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miasta Nieszawa.

 

1. Proponowany porządek obrad:

2. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

5. Przyjęcie protokołu  XXII sesji.

6. Zapytania mieszkańców.

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Nieszawie.

8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska  w  następujących sprawach:

1) uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieszawie.

2) zmiany w budżecie Miasta Nieszawa na 2017 rok

3) zmieniająca uchwałę Nr XXI-133/2017 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033. 

4) określenia  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze              i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania.

5) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  i mieszkaniach chronionych (niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Nieszawa) dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych

6) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa na 2017 rok”

7) dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowych gimnazjum prowadzonych w szkole podstawowej do nowego ustroju szkolnego

8) sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieszawie za 2016 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2017 rok

9) sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2016

10) sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2016 rok.

11) zmian w uchwałach Nr XIX-122/2016; XIX-123/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.

12) przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nieszawa na lata 2017-2021.

9. Zapytania i interpelacje.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                        Agnieszka Ochocińska