2017-02-09
informacja dot. pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz 2249), Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, iż zapis o zwolnieniu z uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości, stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w odniesieniu do drzew i krzewów z terenow nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków w oparciu o treści przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446). Dotyczy to zarówno obszarów zabytkowych indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków, jak i zabytkowych układów urbanistycznych,ruralistycznych czy zespołów budowlanych.

W przypadku wątpliwości czy dane drzewo bądź krzew wymaga uzyskania pozwolenia na wycinkę, porady udzielą pracownicy Urzędu Miasta, pokój nr 1.