2017-01-20
XXI Sesja Rady Miejskiej Nieszawa
 
 
ZAPROSZENIE
 
Serdecznie zapraszam na XXI Sesję Rady Miejskiej Nieszawa w dniu 26 stycznia  2017r., o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Miasta Nieszawa.
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z XIX i XX sesji. 
5. Zapytania mieszkańców.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 
a) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nieszawa na rok 2017 oraz w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. (Uchwała Nr XXI – 131/2017)
b) uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na 2017r. (Uchwała Nr XXI-132/2017)
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2042. (Uchwała Nr XXI-133/2017)
d) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania. (Uchwała Nr XXI-134/2017)
e) uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Nieszawa. (Uchwała Nr XXI-135/2017) 
 
8. Zapytania i interpelacje.
9. Wolne wnioski. 
10. Zamknięcie obrad. 
 
 
 
 
  Przewodnicząca Rady Miejskiej 
          Agnieszka Ochocińska