2017-01-03
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta Nieszawa informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr XX-129/2016 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz wysokości stawki opłaty, zmianie ulega opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane  w sposób selektywny wynosić będzie 10,50 zł miesięcznie, zaś w sposób nieselektywny 20,00 zł miesięcznie.      

Nowe stawki obowiązują od 1 lutego 2017 r.

UZASADNIENIE

Z uwagi na dobiegającą końca umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Miasta Nieszawa z Zakładem Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”, Gmina Miasta Nieszawa  ogłosiła przetarg publiczny na „Odbiór i  zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Nieszawa”, o numerze zamówienia:  ZP.271.16.2016. Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie zadania w terminie 01.01.2017 – 30.06.2017 r. złożył Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie. Cena brutto oferty, wynosząca 96.391,62 zł za okres trwania usługi, przewyższa sumę opłat według deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez mieszkańców miasta, wynoszącą łącznie 87.470,00 zł. Według danych na dzień 20 grudnia 2016 r.  na terenie Gminy Nieszawa 1357 mieszkańców zbiera odpady selektywnie, zaś 129 osób nieselektywnie. W związku z powyższym Rada Miejska Nieszawa uchwala, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie ustalana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz nowo ustalonej stawki opłaty.

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób nieselektywny  w wysokości 20,00 zł miesięcznie, a w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane  są w sposób selektywny, w wysokości 10,50 zł miesięcznie.

Różnica między sumą opłat według nowo uchwalonych stawek, a ceną brutto oferty zostanie przeznaczona na aktualizacje oraz serwis oprogramowania programu odpadowego, a także niezbędne koszty administracyjne.

Traci tym samym moc obowiązująca dotychczas uchwała nr IV-23/2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty.