2016-09-05
XVIII sesja Rady Miejskiej

Serdecznie zapraszam na XVIII Sesję Rady Miejskiej Nieszawa w dniu 8 września 2016r., o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Miasta Nieszawa.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.

5. Zapytania mieszkańców.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

-uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XII-84/2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na rok 2016 

-uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację wspólnie z Powiatem Aleksandrowskim zadania pn. „ Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek- Siutkowo na odcinku ulicy Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do km 7+ 633”

-uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieszawie

8. Zapytania i interpelacje.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Agnieszka Ochocińska