2016-08-30
Konkurs Fotograficzny

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie Forograficznym "Inspiracje Przyrodnicze Regionu Kujawsko - Pomorskiego w Obiektywie"

 

Regulamin konkursu fotograficznego


 

Inspiracje przyrodnicze regionu

kujawsko-pomorskiego w obiektywie


 

 1. Konkurs organizowany jest przez Zespół Parlamentarny na rzecz Rozwoju Turystyki i Promocji Regionu Kujawsko-Pomorskiego.

 2. Konkurs ma charakter otwarty.

 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 4. Tematyka konkursu dotyczy walorów przyrodniczych regionu kujawsko-pomorskiego.

 5. Celem konkursu jest: propagowanie piękna i bogactwa przyrody regionu kujawsko-pomorskiego, promocja województwa oraz kształtowanie wzajemnych stosunków człowieka i przyrody.

 6. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia w formie cyfrowej.

 7. Zgłaszane prace w konkursie nie były nigdy i nigdzie wcześniej publikowane.

 8. Wymagania techniczne:

  1. pliki o minimalnej wielkości 8 milionów pikseli,

  2. proporcje boków 3:2,

  3. orientacja pozioma,

  4. fotografie zapisane w formacie JPG bez kompresji  lub TIF,

  5. prace należy przesłać na płycie CD lub DVD (płyty nie będą zwracane) wraz z kartą zgłoszenia,

  6. wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem i pierwszą literą imienia autora (np: Kowalski_J). Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np. Jan Kowalski przysyła dwie fotografie zatytułowane: Kowalski_J_01, Kowalski_J_02. Numer musi być zgodny z podanym w zgłoszeniu.

 9. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, oraz na stronach internetowych Organizatorów Konkursu, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w  szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach  komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.

 1. Karty zgłoszenia i płyty ze zdjęciami w sztywnych opakowaniach należy nadsyłać lub składać osobiście do dnia 10 października 2016 r. (decyduje data wpływu) na jeden z wybranych adresów:

-Biuro Poselskie Posła Pawła Szramki w Brodnicy, ul. Hallera 10 D, 87-300 Brodnica;

-Biuro Poselskie Posła Pawła Szramki w Toruniu, ul. Rynek Nowomiejski 9/2, 87-100 Toruń;

- Biuro Poselskie Posła Pawła Skuteckiego, ul. Focha 10/7, 85-070 Bydgoszcz.

 1. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 2. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które będą wykonane wbrew zasadom przedstawionym w Kodeksie Etycznym ZPFP, z którym można zapoznać się na stronie internetowej: www.zpfp.pl.

 3. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.

 4. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczania nagrody odbędzie się w gmachu Sejmu RP w Warszawie.

 5. Organizator konkursu uhonoruje laureata nagrodą oraz dyplomem. Możliwe jest także przyznawanie nagród i wyróżnień w niniejszym konkursie przez niezależne instytucje (np. szkoły, firmy) i osoby prywatne.

 6. Wystawa pokonkursowa prac będzie miała miejsce w gmachu Sejmu RP w wyznaczonym terminie.

 7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).

 8. Informacje o konkursie są dostępne na stronach: www.pawelszramka.pl, na stronie FB – https://www.facebook.com/TurystykaiPromocjaKujPom/?fref=ts, bądź pod adresem mailowym biuro@pawelszramka.pl. W razie pytań bądź wątpliwości dodatkowych informacji udziela Danuta Kędziorska - Dyrektor Biura Poselskiego Posła Pawła Szramki – 570622333.

 

 

Przewodniczacy Zespołu Parlamentarnego

Paweł Szramka

Poseł na Sejm RP

 

karta zgłoszenia do pobrania