2015-07-30
INFORMACJA - przypomnienie w sprawie obowiązków właścicieli nieruchomości

INFORMACJA

 

Przypomina się właścicielom posesji przylegających do chodników o obowiązku ich porządkowania zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy

z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399.).

Nadzór nad realizacją obowiązków sprawuje Burmistrz Miasta.

Niewywiązywanie się z obowiązku porządkowania chodników wzdłuż swych nieruchomości grozi karze grzywny w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2014.1619.)