2015-02-17
WAŻNE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA

Burmistrz Miasta Nieszawa informuje, iż na sesji Rady Miasta w dniu 29 grudnia 2014r. Radni nowej kadencji podjęli uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” oraz uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków  w zakresie dożywiania  w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych w/w programem.

Dzięki uchwałom rodziny, których dochód osoby w rodzinie nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego, określonego  w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, mogą ubiegać się o posiłek w szkole dla dzieci. Więcej informacji mozna uzyskać w Miejskim Osrodku Pomocy Społecznej w Nieszawie.