2015-01-23
IV Sesja zwyczajna Rady Miejskiej nieszawa

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz § 15 ust. 3 Statutu Miasta Nieszawa, zawiadamiam, że w dniu 30.01.2015r., o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miasta Nieszawa odbędzie się IV Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Nieszawa.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum.

  2. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

  3. Przyjęcie protokołu z III sesji.

  4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.

  5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

1) sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2014

- wystąpienie przedstawicieli komisji

- dyskusja

- przyjęcie sprawozdania

2) uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nieszawa na rok 2015 oraz w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- wystąpienie przedstawicieli komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

3) uchwała w sprawie przyjęcia budżetu miasta na rok 2015

- wystąpienie przedstawicieli komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

4) uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa

- wystąpienie przedstawicieli komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

5) uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy, zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- wystąpienie przedstawicieli komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

6) uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki opłaty

- wystąpienie przedstawicieli komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

7) uchwała w sprawie terminu uiszczania opłaty i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- wystąpienie przedstawicieli komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

8) uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- wystąpienie przedstawicieli komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

9) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

- wystąpienie przedstawicieli komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

10) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę

- wystąpienie przedstawicieli komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

11) uchwała w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nieszawa wraz ze szczegółową inwentaryzacją

- wystąpienie przedstawicieli komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

12) uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania

- wystąpienie przedstawicieli komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

13) uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu wpierania rodziny na lata 2015-2017

- wystąpienie przedstawicieli komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

14) uchwała w sprawie wyrażenia zgody i ustalenia zasad umarzania zobowiązań cywilnoprawnych

- wystąpienie przedstawicieli komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

15) uchwała w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2015r. 

- wystąpienie przedstawicieli komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

  1. Zapytania i interpelacje.

  2. Wolne wnioski.

  3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

mgr Agnieszka Ochocińska